Algemene voorwaarden Kaarsengroothandel Coppen BV, De Fuus 7c, 6006 RV te Weert.

1. Toepasselijkheid

1.1 De website www.geefmeersfeer.nl is onderdeel van Kaarsengroothandel Coppen BV, hierna te noemen: Coppen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Coppen gedane offertes, met Coppen gesloten overeenkomsten en de aan Coppen verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen; eventuele algemene voorwaarden van de koper/opdrachtgever zijn op transacties met Coppen van toepassing indien Coppen daarmee schriftelijk heeft ingestemd;

1.2 Afspraken en toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen Coppen uitsluitend binden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Coppen zijn bevestigd.

2. Aanbiedingen, opdrachten
 
2.1 Alle door of namens Coppen gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door Coppen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Opdrachten, die aan Coppen worden gegeven binden Coppen hetzij door deze schriftelijk te bevestigen hetzij stilzwijgend, namelijk door de opdracht c.q. order uit te voeren.
2.3 Ingeval overeenkomsten met Coppen een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door Coppen vastgelegde tijdsbestek. Indien en nadat een opdracht aan Coppen is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met Coppen is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van Coppen en op de door Coppen te stellen voorwaarden. In geval van annulering door de koper/opdrachtgever zal de oper/opdrachtgever aan Coppen haar geleden verlies of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders is afgesproken.
 
3. Levering, risico, aansprakelijkheid
 
3.1 Levering vindt plaats af magazijn van Coppen, tenzij anders is overeengekomen. Het transport van de verkochte zaken komt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
3.2 Het aannemen van zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de emballage in goede staat was; oponthoud of vertraging tijdens het transport is niet voor rekening en risico van Coppen, tenzij door haar schuld veroorzaakt.
3.3 De opdracht wordt door Coppen uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij Coppen door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming; Coppen geeft de opdrachtgever bericht wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de opdrachtgever terstond mededeling van Coppen zal ontvangen van een geval van verhindering voor een niet toerekenbare tekortkoming; opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; bij niet tijdige levering dient Coppen derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3.4 Bij ontvangst van de zaken controleert en verklaart de opdrachtgever/koper schriftelijk, dat hij de zaken in goede staat, compleet met alle toebehoren heeft ontvangen, eventuele klachten dienen terstond bij aflevering te worden gemeld aan Coppen; bezwaren met betrekking tot: manco’s, gewichten, aantallen, emballage, berekende prijs en kwaliteit kunnen nog slechts binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Coppen, indien aannemelijk wordt
gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven door Coppen niet in behandeling te worden genomen.
3.5 Het indienen van bezwaren bij Coppen geeft nimmer recht betaling van de factuur op te schorten.
 
4. Afname
 
4.1 De koper/opdrachtgever is verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen respectievelijk ter beschikking van de koper/opdrachtgever komen, in ontvangst te nemen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Moet als gevolg van niet-tijdige afname de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door Coppen worden opgeslagen, dan zullen de opslagkosten door de opdrachtgever aan Coppen moeten worden vergoed.
4.3 Weigering van acceptatie door koper/opdrachtgever. Coppen heeft aan haar leveringsverplichting voldaan door de zaken eenmaal aan koper/ opdrachtgever aan te bieden, strekkende het rapport van de vervoerder behelzende de weigering van acceptatie door koper/opdrachtgever tot volledig bewijs van aanbod tot levering; in welk geval de kosten van de retourvracht, opslag en andere kosten voor rekening van koper/opdrachtgever komen. Koper/opdrachtgever kan geen nieuwe levering van zaken vorderen, alvorens hij de verschuldigde kosten heeft voldaan.
 
5. Prijzen
 
Overeengekomen prijzen zijn bindend, tenzij door externe omstandigheden (zoals verhoging van rechten/accijnzen, wijziging in muntpariteit, prijsstelling van de leveranciers, verzekeringspremies e.d.) prijsverhoging moet worden toegepast. Indien dat het geval is, zijn de door Coppen, toegepaste
prijsverhogingen bindend voor de koper/ opdrachtgever. Overeengekomen prijzen zijn exclusief rechten en (omzet)belasting tenzij anders vermeld.
 
6. Eigendomsvoorbehoud
 
6.1 Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort, blijft het geleverde eigendom van Coppen tot het moment waarop de daarvoor geldende koopsom, doch ook de koopsom van andere leveranties volledig aan Coppen zal zijn betaald. Tot dat moment heeft Coppen volmacht om het geleverde wederom tot zich te nemen, waar zich dat ook bevindt. De opdrachtgever/koper moet Coppen daartoe de gelegenheid gegeven. Geleverde zaken waarvoor de geldende koopsom niet volledig is voldaan mogen door koper niet aan derden ter hand of ter beschikking worden gesteld, onder welke benaming dan ook.
6.2 De opdrachtgever/koper is gerechtigd de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen in het kader van de uitoefening van een door hem uitgeoefend bedrijf aan derden te verkopen en af te leveren. Wanneer de opdrachtgever/koper daarbij aan derden krediet verleent, is hij verplicht van die derden in een schriftelijke overeenkomst een eigendomsvoorbehoud te bedingen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
 
7. Betaling
 
7.1 Alle betalingen dienen rechtstreeks aan Coppen te geschieden zonder aftrek of korting en indien niet anders is overeengekomen, binnen de door Coppen gestipuleerde termijn, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door Coppen wordt bevestigd; Coppen behoudt zich het recht voor om zekerheid in de vorm van een aanbetaling, waarborg en/of bankgarantie te verlangen.
7.2 Bij niet-tijdige betaling van enig door koper/opdrachtgever aan Coppen verschuldigd bedrag is koper/opdrachtgever door het enkele feit van niettijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens Coppen zal zijn vereist.
7.3 Indien Coppen overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels derden, is de koper/opdrachtgever aan Coppen vergoeding verschuldigd van alle te maken kosten, die zullen zijn gefixeerd conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en tenminste EURO 250,00 bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de rechter zal opleggen indien het tot een gerechtelijke procedure dient te komen.
7.4 Koper/opdrachtgever kan geen beroep doen op compensatie, korting of aftrek; het is hem nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van de door Coppen verkochte zaak/uitgevoerde opdracht.
7.5 Bij niet-tijdige betaling van een verschuldigd bedrag door koper/opdrachtgever wordt al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval de Coppen gerechtigd is om alle verdere niet of niet volledig uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te
verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.
7.6 Koper/opdrachtgever wordt van de dag van verzuim automatisch over het bedrag van de opeisbare vordering aan Coppen de wettelijke rente verschuldigd.
7.7 De door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 
8. Verplichtingen van uitvoering
 
8.1 Coppen neemt op zich en is gehouden om de opdracht op vakbekwame wijze uit te voeren.
8.2 Indien een aan Coppen verstrekte opdracht door deze niet op vakbekwame wijze is uitgevoerd, is de aansprakelijkheid van Coppen in het algemeen beperkt tot het navolgende: Coppen zal de opdracht of het desbetreffende gedeelte daarvan opnieuw en correct uitvoeren zonder hiervoor aan
opdrachtgever kosten in rekening te brengen: indien het corrigeren van de uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer zinvol is te achten (bijvoorbeeld wegens het tijdsverloop), kan door Coppen het desbetreffende factuurbedrag of een evenredig gedeelte daarvan worden gecrediteerd
respectievelijk gerestitueerd.
8.3 Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor gevolgschade en winstderving, is in het algemeen tussen partijen uitdrukkelijk uitgesloten, behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is bijgebracht door ernstige schuld of grove nalatigheid van Coppen.
 
9. Rechten van industriële en intellectuele eigendom
 
Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Coppen de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen, clichés, stempels, matrijzen, programmatuur en
offertes. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of door Coppen daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever/koper is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan opdrachtgever te retourneren op straffe van een boete van EURO 455,00 per dag.
 
 10. Verpakkingseenheden, maten, gewichten en emballage
 
10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering uitsluitend in standaardverpakkingen van Coppen. Coppen behoudt zich het recht voor bestellingen overeenkomstig zijn standaardverpakkingen te verhogen. Ten aanzien van de door Coppen in offertes en orderbevestigingen opgegeven maten en gewichten, behoudt Coppen zich bij levering een afwijking voor van circa 10% naar boven en beneden.
10.2 Indien Coppen de te leveren goederen levert op pallets of dergelijke, dienen deze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door of vanwege koper/opdrachtgever bij levering te worden geruild tegen in getal, kwaliteit en afmeting gelijke pallets. Blijft koper/ opdrachtgever hiermee ingebreke, dan zullen de hiervoor ontstane kosten aan koper/ opdrachtgever in
rekening worden gebracht.
 
11. Geschillen
 
Op alle met Coppen gesloten overeenkomsten is steeds Nederlands recht van toepassing; met betrekking tot geschillen is de gewone burgerlijke rechter bevoegd.